Skip to content

How to Count Numbers in Chinese

零/〇 líng 0
1
èr 2
sān 3
4
5
liù 6
7
8
jiǔ 9
shí 10
bǎi Hundred
qiān Thousand
wàn 10 thousand
亿 A hundred million

Chinese number is very logical and easy to master. You just need to learn how to count and read the numbers above and then you can master the whole counting system.

0-10 in Chinese

零,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十

(And 一yī is often read as yāo especially the single digit.)

 

11-99 in Chinese

(   )十

60,六十,liù shí

80,八十,bā shí

 

(   )十(   )

38,三十八, sān shí bā

72,七十二, qī shí èr

 

Hundreds in Chinese

(   )百

100,一百, yī bǎi

300,三百, sān bǎi

 

(   )百(   )(十)

120, 一百二(十), yī bǎi èr (shí)

560,五百六(十), wǔbǎi liù (shí)

 

(   )百(   )十(   )

345, 三百四十五, sānbǎi sìshíwǔ

789, 七百八十九, qī bǎi bāshíjiǔ

 

(   )百 零(   )

502, 五百零二, wǔbǎi líng èr

704, 七百零四, qībǎi líng sì

 

Thousands in Chinese

(   )千

5000, 五千,wǔ qiān

 

(   )千(   )百

4300, 四千三百,sìqiān sānbǎi

 

(   )千(   )百(   )(十)

3250,三千二百五(十),sānqiān èrbǎi wǔ (shí)

 

(   )千(   )百(   )十(   )

1234,  一千二百三十四, yīqiān èrbǎi sānshísì

 

(   )千零(   )

6003,  六千零三,liùqiān líng sān

 

(   )千(   )百零(   )

7302, 七千三百零二,qīqiān sānbǎi líng èr

 

(   )千零(   )十(   )

9086,  九千零八十六,jiǔqiān líng bāshíliù

 

Online Chinese Tutors

  • 1:1 online tutoring
  • 100% native professional tutors
  • For all levels
  • Flexible schedule
  • More effective
Learn more

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top