Fixing Daily Translations

Updated on August 28, 2017 in No Category
2 on December 26, 2014

闲人免进
(xián rén miǎn jìn)

 
  • Liked by
Reply
0 on December 29, 2014


请在一米线外等候
(qǐng zài yī mǐ xiàn wài děng hòu )

  • Liked by
Reply
Cancel