Tongue Twister By Bee Rogers | 门口有个人

Updated on November 23, 2017 in Chinese Culture
0 on November 23, 2017

门口有个人 (Ménkǒu yǒu gèrén)

手里拿个盆 (shǒu lǐ ná gè pén)

砰的一声响  (pēng de yīshēng xiǎng)

是盆碰了门  (shì pén pèngle mén)

还是门碰了盆  (háishì mén pèngle pén)

https://www.youtube.com/watch?v=1IzF4scZU2Q

 
  • Liked by
Reply