skip to Main Content

YCT 4 Vocabulary List

Passing YCT 4 indicates that you can communicate in Chinese at a basic level in your daily, academic, and professional lives. When travelling in China, you can manage most forms of communication in Chinese. It requires the mastery of 600 Chinese words and phrases. There are three sections in YCT 4: the listening section contains 40 items; the reading section contains 30 items; the writing section contains 10 items.

Download PDF

 

Chinese Pinyin English
A
a for interjection
阿姨 āyí aunt; Mrs.
ǎi short
ài love
安静 ānjìng quiet
安全 ānquán safe
B
eight
爸爸 bàba father;daddy
ba for mood
bái white
bǎi hundred
bān move
bàn half
办法 bànfǎ way
帮助 bāngzhù help
包子 bāozi steamed stuffed pun
bǎo full
报纸 bàozhǐ newspaper
杯子 bēizi cup
北方 běifāng north
北京 Běijīng
bèi by
běn used for books of various kind
鼻子 bízi nose
than
比赛 bǐsài match
必须 bìxū must
毕业 bìyè graduate
变化 biànhuà change
表演 biǎoyǎn perform
bié not
别人 biérén other people
冰激凌 bīngjīlíng ice cream
冰箱 bīngxiāng refrigerator
饼干 bǐnggān biscuit
不但…而且… búdàn…érqiě… not only…but also…
不客气 bú kèqi you’re welcome.
no;not
C
cāi guess
cài dish
参观 cānguān visit
参加 cānjiā join;attend
草地 cǎodì grass
céng floor
chá tea
cháng long
长城 chángchéng The Great Wall
cháng taste
唱歌 chànggē sing
超市 chāoshì supermarket
车站 chēzhàn station
成绩 chéngjì score
chī eat
迟到 chídào late
虫子 chóngzi worm
chū out
出发 chūfā set out
初中 chūzhōng junior school
除了 chúle except
穿 chuān wear
窗户 chuānghù window
chuáng bed
春季 chūnjì spring
词典 cídiǎn dictionary
used for times
聪明 cōngmíng smart
cóng from
cuò wrong
D
打电话 dǎ diànhuà call
打篮球 dǎ lánqiú play basketball
打扰 dǎrǎo bother
打扫 dǎsǎo clean
打算 dǎsuàn plan
打针 dǎzhēn injection
big
大概 dàgài about
大海 dàhǎi sea
大家 dàjiā everyone
大象 dàxiàng elephant
dài take
dài wear
担心 dānxīn be worried about
蛋糕 dàngāo cake
但是 dànshì but
当然 dāngrán of course
到处 dàochù everywhere
de for grammar
de for grammar
de for grammar
děng wait
弟弟 dìdi young brother
地铁 dìtiě subway
地图 dìtú map
地址 dìzhǐ address
第一 dì-yī first
diǎn clock
电灯 diàndēng lamp
电脑 diànnǎo computer
电视 diànshì television
电梯 diàntī elevator;escalator
电影 diànyǐng movie
电子邮件 diànzǐ yóujiàn e-mail
diū throw
dōng east
东西 dōngxi thing
dōng winter
dǒng understand
动物园 dòngwùyuán zoo
dōu all
read
肚子 dùzi belly
duǎn short
锻炼 duànliàn exercise
对(形) duì right
对(介) duì for
对不起 duìbuqǐ sorry
duō much
多么 duōme how
多少 duōshao how much;how many
E
饿 è hungry
儿子 érzi son
耳朵 ěrduo ear
èr two
F
发烧 fāshāo fever
方便 fāngbiàn convenient
房间 fángjiān room
fàng put
放假 fàngjià day off;have a holiday
非常 fēicháng very
飞机 fēijī airplane
分钟 fēnzhōng minute
服务员 fúwùyuán waiter;waitress
附近 fùjìn nearby
复习 fùxí review
G
干净 gānjìng clean
gǎn dare
感冒 gǎnmào have a cold
感兴趣 gǎn xìngqù have an interest
刚才 gāngcái just now
gāo tall
高兴 gāoxìng happy
告诉 gàosu tell
哥哥 gēge old brother
used before nouns without special measure words of their own
个子 gèzi height
gěi give
gèng much more
功夫 gōngfu Kungfu
公共汽车 gōnggòngqìchē bus
公斤 gōngjīn kilogram
公里 gōnglǐ kilometer
公园 gōngyuán park
工作 gōngzuò work
gǒu dog
gòu enough
刮风 guāfēng blow wind
guà hang
guān close
关于 guānyú about
guì expensive
国家 guójiā country
果汁 guǒzhī juice
guo for grammar
H
for laugh
hái also
还是 háishì also
孩子 háizi children
害怕 hàipà afaid
寒假 hánjià winter holiday
汉语 Hànyǔ Chinese;mandarin
hǎo good
好吃 hǎochī delicious
好像 hǎoxiàng look like
hào date
号码 hàomǎ number
drink
and
合适 héshì fit;suit
盒子 hézi box
hēi black
hěn very
hóng red
猴子 hóuzi monkey
hòu behind
蝴蝶 húdié butterfly
护士 hùshi nurse
互相 hùxiāng muture
huā flower
huà draw
huài bad
欢迎 huānyíng welcome
huán reture
huàn exchange
huáng yellow
huí back
huì can
火车 huǒchē train
或者 huòzhě or
J
鸡蛋 jīdàn egg
most
how much;how many
记得 jìde remember
既…又… jì…yòu… …and…
jiā add
jiā home
坚持 jiānchí insist
jiǎn subtract
jiàn used for clothes or thing
健康 jiànkāng health
见面 jiànmiàn meet
将来 jiānglái future
jiǎng speak
jiāo teach
jiǎo foot
饺子 jiǎozi dumpling
jiào call
教室 jiàoshì classroom
jiē catch;pick up
节目 jiémù program
节日 jiérì festival
姐姐 jiějie old sisiter
jiè borrow
介绍 jièshào introduce
今天 jīntiān today
紧张 jǐnzhāng nervous
jìn come in
jìn close
经常 jīngcháng often
警察 jǐngchá police
jiǔ nine
jiù old
jiù soon;right now
句子 jùzi sentence
觉得 juéde think
决定 juédìng decide
K
kāi open
开会 kāihùi have a meeting
开始 kāishǐ begin
kàn see
考试 kǎoshì exam
烤鸭 kǎoyā roast duck
thirsty
可爱 kě’ài cute
可能 kěnéng probab
可以 kěyǐ can
carve
course
空调 kōngtiáo air-conditioner
kǒu mouth
cry
裤子 kùzi trousers
kuài piece
kuài fast
快乐 kuàilè happy
筷子 kuàizi chopsticks
L
spicy
lái come
来得及 láidejí be able to make it
lán blue
lǎo old
老虎 lǎohǔ tiger
老师 lǎoshī teacher
le for grammar
lèi tired
lěng cold
from
离开 líkāi leave
pear
礼貌 lǐmào polite
里面 lǐmiàn inside
礼物 lǐwù gift
厉害 lìhai awsome
liǎ two
联系 liánxì contact
liǎn face
练习 liànxí exercise
凉快 liángkuài cool
liǎng two
liàng for vehicle
聊天儿 liáotiānr chat
邻居 línjū neighbor
líng zero
另外 lìngwài besides
流汗 liúhàn sweat
liù six
lóu building
旅游 lǚyóu travel
绿 green
M
妈妈 māma mother
马虎 mǎhu careless
马上 mǎshàng right now
ma for question
mǎi buy
mài sell
màn slow
máng busy
māo catch;pick up
没关系 méi guānxi you’re welcome.
没有 méiyǒu not;don’t have
玫瑰花 méiguīhuā rose
měi each;every
妹妹 mèimei young sister
门口 ménkǒu doorway
迷路 mílù lost one’s way
米饭 mǐfàn rice
面包 miànbāo bread
面条 miàntiáo noodle
明白 míngbai understand
明天 míngtiān tomorrow
名字 míngzi name
N
take
哪(哪儿) nǎ(nǎr) where
那(那儿) nà(nàr) there
奶奶 nǎinai grandmother
nán male
nán south
nán difficult
难过 nánguò sad
ne for question
néng can
you
nián year
年级 niánjí grade
年轻 niánqīng young sister
niǎo bird
nín you(respect)
牛奶 niúnǎi milk
努力 nǔlì work hard
female
女儿 nǚ’er daughter
暖和 nuǎnhuo warm
P
爬山 páshān climb the mountain
排队 páiduì queue up
排球 páiqiú volleyball
盘子 pánzi plate
旁边 pángbiān beside
pàng fat
跑步 pǎobù run
朋友 péngyou friend
便宜 piányi cheap
漂亮 piàoliang beautiful
兵乓球 pīngpāngqiú table tennis
苹果 píngguǒ apple
broken
葡萄 pútao grape
Q
seven
奇怪 qíguài weird
骑马 qímǎ ride a horse
其他 qítā other
起床 qǐchuáng get up
起来 qǐlái up
qiān thousand
铅笔 qiānbǐ pencil
qián front
qián money
qiáo bridge
巧克力 qiǎokèlì chocolate
清楚 qīngchu clear
qíng sunny
qǐng please
qiū autumn
go
去年 qùnián last year
裙子 qúnzi skirt
R
然后 ránhòu then
ràng let;make
hot
认识 rènshi know
认真 rènzhēn serious
容易 róngyì easy
如果…那么… rúguǒ…nàme… if…then…
S
sān three
散步 sànbù walk
沙发 shāfā sofa
商店 shāngdiàn shop;store
上班 shàngbān go to work
上边 shàngbian above
上海 shànghǎi
上网 shàngwǎng surf the Internet
shǎo few;little
shéi who;whom
身体 shēntǐ body
什么 shénme what
生病 shēngbìng feel sick
生活 shēnghuó live
生气 shēngqì angry
生日 shēngrì birthday
声音 shēngyīn sound
shí ten
时候 shíhou time
时间 shíjiān time
shì to be
事情 shìqing matter;problem
shǒu hand
手表 shǒubiǎo watch
shòu slim
受不了 shòubuliǎo can’t stand
售票员 shòupiàoyuán ticket seller
书包 shūbāo schoolbag
舒服 shūfu comfortable
叔叔 shūshu uncle
熟悉 shúxī familiar
暑假 shǔjià summer holiday
刷牙 shuā yá brush teeth
shuāng double
shuǐ water
水果 shǔiguǒ fruit
睡觉 shuìjiào sleep
说话 shuōhuà speak
four
sòng send
虽然 suīrán though
suì year
孙子 sūnzi grandson
所以 suǒyǐ so
T
he;him
she;her
it
tài too
太阳 tàiyáng sun
弹钢琴 tán gāngqín play the piano
tāng soup
táng sugar
tǎng lie
táo peach
讨论 tǎolùn discuss
讨厌 tǎoyàn hate
特别 tèbié special
téng hurt
踢足球 tī zúqiú play soccer
体育馆 tǐyùguǎn gymnasium
天气 tiānqì weather
tián sweat
tiáo used for long,thin,narrow things
跳舞 tiàowǔ dance
tīng listen
听说 tīngshuō it’s said
tíng stop
同学 tóngxué classmate
同意 tóngyì agree
头发 tóufa hair
突然 tūrán sudden
图书馆 túshūguǎn library
兔子 tùzi rabbit
tuǐ leg
tuō take off
W
外面 wàimiàn outside
wán finish
wán play
玩具 wánjù toy
晚上 wǎnshang evening
wàn Measure word for number
网球 wǎngqiú tennis
忘记 wàngjì forget
危险 wēixiǎn dangerous
wèi for greeting
为了 wèile for
为什么 wèi shénme why
wèn ask
问题 wèntí question
I;me
我们 wǒmen we;us
无论 wúlùn no matter
five
X
西 west
西瓜 xīguā watermelon
西红柿 xīhōngshì tomato
希望 xīwàng hope
习惯 xíguàn used to
喜欢 xǐhuān like
洗手间 xǐshǒujiān toilet
洗澡 xǐzǎo take a shower
xià down
下雪 xiàxuě snowy
xià summer
xiān first
先生 xiānsheng Mr.
现在 xiànzài now
香蕉 xiāngjiāo banana
xiǎng loud
xiǎng think
xiàng toward
xiǎo small
小姐 xiǎojiě Miss.
小时 xiǎoshí hour
小心 xiǎoxīn careful
xiào smile
校园 xiàoyuán campus
xiē some
xié shoes
xiě write
谢谢 xièxie thank you;thanks
xīn new
新闻 xīnwén news
心情 xīnqíng mood
信封 xīnfēng envelope
星期 xīngqī week
星星 xīngxīng star
xíng ok
xǐng wake
幸福 xìngfú happiness
熊猫 xióngmāo panda
休息 xiūxi rest
选择 xuǎnzé choose
学生 xuésheng student
学习 xuéxí study
学校 xuéxiào school
Y
颜色 yánsè color
眼镜 yǎnjìng glasses
眼睛 yǎnjing eyes
羊肉 yángròu mutton
yào medicine
yào want;need
钥匙 yàoshi key
爷爷 yéye grandpa
also
page
one
衣服 yīfu clothes
医生 yīshēng doctor
医院 yīyuàn hospital
一定 yídìng must
一共 yígòng totally
一会儿 yíhuìr for a while
一下儿 yíxiàr for a while
一样 yíyàng same
已经 yǐjīng already
以前 yǐqián before
以为 yǐwéi think
椅子 yǐzi chair
一边…一边… yìbiān…yìbiān… doing A and B the same time
一点儿 yìdiǎnr a little
一起 yìqǐ together
意思 yìsi meaning
一直 yìzhí all the time
因为 yīnwèi because
饮料 yǐnliào drink
应该 yīnggāi should
勇敢 yǒnggǎn brave
yòng use
游戏 yóuxì game
游泳 yóuyǒng swim
yǒu have
有名 yǒumíng famous
yòu right
fish
雨伞 yǔsǎn umbrella
yuán Measure word for money
yuán round
yuǎn far
yuè moon
月亮 yuèliàng moon
越来越 yuèláiyuè more and more
yún cloud
运动 yùndòng sport
Z
杂志 zázhì magazine
zài at;in
zài again
再见 zàijiàn goodbye
早上 zǎoshang morning
怎么 zěnme how
怎么样 zěnmeyàng how is it
zhàn stand
zhāng used for things with a surface
着急 zháojí hurry
zhǎo find;search
照顾 zhàogù look after
照片 zhàopiàn picture
照相 zhàoxiàng take photos
这(这儿) zhè(zhèr) here
zhe for grammar
zhēn really
正在 zhèngzài be doing
zhǐ only
知道 zhīdào understand
知识 zhīshi knowledge
只要 zhǐyào as long as
中国人 Zhōngguórén Chinese
中间 zhōngjiān middle
中午 zhōngwǔ noon
zhǒng kind
重要 zhòngyào important
周末 zhōumò weekend
zhù live
祝贺 zhùhè congratulation
注意 zhùyì attention
准备 zhǔnbèi prepare
准时 zhǔnshí on time
桌子 zhuōzi table
自己 zìjǐ oneself
自行车 zìxíngchē bicycle
zǒu walk
zuì most
最近 zuìjìn recently
昨天 zuótiān yesterday
zuǒ left
zuò sit
zuò do
作业 zuòyè assignment

 

Find a Chinese tutor online for your kids
  • 1:1 online tutoring
  • 100% native professional teachers
  • Engaging program for teens & kids
  • More Effective
Learn more

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top