skip to Main Content

A Bite of China – Episode 5: Secrets of the Kitchen

汽锅鸡(qì guō jī): Boiler chicken

包子(bāo zǐ)

葱烧海参(cōng shāo hǎi cān)

西湖醋鱼(xī hú cù yú)

Back To Top