skip to Main Content

HSK 3 Vocabulary List

There are three sections of this third level: listening comprehension, reading comprehension, and writing (a total of 80 items). Passing HSK 3 signifies that you can communicate in Chinese at a basic level in your daily, academic, and professional lives, and you can manage most communications in Chinese when travelling in China. In this HSK 3 vocabulary list, you must have mastered 600 commonly used words and related grammar patterns.

Download PDF
Chinese Pinyin English
阿姨 āyí aunt
a ah
ǎi short
ài love
爱好 àihào hobby
安静 ānjìng Be quiet
Eight
hold
爸爸 bàba Dad
ba
bái white
bǎi hundred
bān class
bān turn; pull
bàn half
办法 bànfǎ Way
办公室 bàngōngshì Office
帮忙 bāngmáng Help
帮助 bāngzhù Help
bāo package
bǎo full
报纸 bàozhǐ Newspaper
杯子 bēizi glass
北方 běifāng north
北京 běijīng Beijing
bèi cover
běn book
鼻子 bízi nose
than
比较 bǐjiào compare
比赛 bǐsài Match
必须 bìxū Must
变化 biànhuà change
表示 biǎoshì Express
表演 biǎoyǎn perform
bié other
别人 biéren Others
宾馆 bīnguǎn hotel
冰箱 bīngxiāng Refrigerator
不客气 búkèqi You are welcome
No
cái just
cài food
菜单 càidān menu
参加 cānjiā participate in
cǎo grass
céng layer
chá tea
chà difference
cháng long
唱歌 chànggē Sing
超市 chāoshì Supermarket
衬衫 chènshān shirt
成绩 chéngjì achievement
城市 chéngshì City
chī eat
迟到 chídào Late
chū come out
出现 chūxiàn Appear
出租车 chūzūchē Taxi
厨房 chúfáng Kitchen
除了 chúle except
穿 chuān Wear
chuán ship
chūn spring
词语 cíyǔ terms
second
聪明 cōngming clever
cóng from
cuò Wrong
打电话 dǎdiànhuà Phone
打篮球 dǎlánqiú Play basketball
打扫 dǎsǎo Clean
打算 dǎsuàn Plan
large
大家 dàjiā everybody
dài belt
担心 dānxīn Worry
蛋糕 dàngāo Cake
但是 dànshì however
当然 dāngrán Of course
dào reach
de
de
de
dēng lamp
děng etc.
low
弟弟 dìdi Younger brother
地方 dìfang local
地铁 dìtiě metro
地图 dìtú Map
第一 dìyī first
diǎn spot
电脑 diànnǎo Computer
电视 diànshì television
电梯 diàntī Elevator.
电影 diànyǐng Film
电子邮件 diànzǐyóujiàn E-mail
dōng east
东西 dōngxi thing
dōng winter
dǒng understand
动物 dòngwù Animal
dōu all
read
duǎn short
duàn paragraph
锻炼 duànliàn Physical exercise
duì Yes
对不起 duìbuqǐ I’m sorry.
duō many
多么 duōme what
多少 duōshao how much
饿 è hungry
而且 érqiě And
儿子 érzi Son
耳朵 ěrduo Ears
èr Two
发烧 fāshāo Have a fever
发现 fāxiàn find
饭馆 fànguǎn restaurant
方便 fāngbiàn convenient
房间 fángjiān Room
fàng discharge
放心 fàngxīn Don’t worry
非常 fēicháng very
飞机 fēijī aircraft
fēn branch
分钟 fēnzhōng Minute
服务员 fúwùyuán Waiter
附近 fùjìn nearby
复习 fùxí Review
干净 gānjìng clean
gǎn dare
感冒 gǎnmào Cold
刚才 gāngcái just
gāo high
高兴 gāoxìng happy
告诉 gàosu tell
哥哥 gēge brother
individual
gěi to
gēn with
根据 gēnjù according to
gèng more
公共汽车 gōnggòngqìchē Bus
公斤 gōngjīn Kg.
公司 gōngsī company
公园 gōngyuán Park
工作 gōngzuò work
gǒu Dog
故事 gùshi Story
刮风 guāfēng Windy
guān shut
关系 guānxì relationship
关心 guānxīn Care for
关于 guānyú about
guì Expensive
国家 guójiā Country
果汁 guǒzhī fruit juice
过去 guòqù Past times
guo too
hái still
还是 háishì still
孩子 háizi Children
害怕 hàipà Fear
汉语 hànyǔ Chinese
hǎo good
好吃 hǎochī Yummy
hào Number
drink
and
river
hēi black
黑板 hēibǎn blackboard
hěn very
hóng red
后面 hòumiàn behind
护照 hùzhào passport
花 (动) huā Flower (move)
花园 huāyuán Garden
huà painting
huài bad
欢迎 huānyíng Welcome
huán still
环境 huánjìng Environmental Science
huàn change
huáng yellow
huí return
回答 huídá Answer
huì can;be able to
会议 huìyì Meeting
火车站 huǒchēzhàn Train station
或者 huòzhě perhaps
机场 jīchǎng Airport
鸡蛋 jīdàn Egg
几乎 jīhū almost
机会 jīhuì Opportunity
extremely
several
记得 jìde remember
季节 jìjié Season
jiā home
检查 jiǎnchá inspect
简单 jiǎndān simple
jiàn piece
健康 jiànkāng Healthy
见面 jiànmiàn meet
jiǎng speak
jiāo teach
jiǎo horn
jiǎo foot
jiào call
教室 jiàoshì Classroom
jiē meet
街道 jiēdào Street
结婚 jiéhūn marry
结束 jiéshù End
节目 jiémù program
节日 jiérì festival
姐姐 jiějie sister
解决 jiějué Solve
jiè borrow
介绍 jièshào introduce
今天 jīntiān Today
jìn enter
jìn near
经常 jīngcháng Often
经过 jīngguò after
经理 jīnglǐ manager
jiǔ Nine
jiǔ long
jiù used
jiù
举行 jǔxíng hold
句子 jùzi sentence
觉得 juéde Think
决定 juédìng Decision
咖啡 kāfēi Coffee
kāi open
开始 kāishǐ start
kàn see
看见 kànjiàn seeing
考试 kǎoshì Examination
thirsty
可爱 kě’ài Lovely
可能 kěnéng Probably
可以 kěyǐ Sure
moment
course
客人 kèrén Guest
空调 kōngtiáo Air conditioner
kǒu mouth
cry
裤子 kùzi trousers
kuài block
kuài fast
快乐 kuàilè happy
筷子 kuàizi chopsticks
lái come
lán blue
lǎo old
老师 lǎoshī Teacher
le
lèi tired
lěng cold
leave
离开 líkāi leave
in
礼物 lǐwù gift
历史 lìshǐ History
liǎn face
练习 liànxí Practice
liǎng Two
liàng Car
了解 liǎojiě understand
邻居 línjū neighbor
líng Zero
liù Six
lóu floor
road
旅游 lǚyóu Tourism
绿 green
妈妈 māma Mom
Horse
马上 mǎshàng Right off
ma
mǎi buy
mài sell
满意 mǎnyì Satisfied
màn slow
máng busy
māo cat
帽子 màozi Hat
méi no
没关系 méiguānxi No problem
měi each
妹妹 mèimei Younger sister
mén door
rice
米饭 mǐfàn Steamed Rice
面包 miànbāo Bread
面条 miàntiáo noodle
明白 míngbai clear
明天 míngtiān Tomorrow
名字 míngzi Name
take
哪 (哪儿) nǎ(nǎr) Which (where)
那 (那儿) nà(nàr) That (there)
奶奶 nǎinai grandma
nán south
男人 nánrén Man
nán disaster; blame
难过 nánguò Sorry
ne
néng can
you
nián year
年级 niánjí grade
年轻 niánqīng Young
niǎo bird
nín you
牛奶 niúnǎi milk
努力 nǔlì Strive
女儿 nǚ’ér daughter
女人 nǚrén woman
爬山 páshān Mountain climbing
盘子 pánzi plate
旁边 pángbiān Side
pàng fat
跑步 pǎobù Run
朋友 péngyou Friend
啤酒 píjiǔ Beer
便宜 piányi Cheap
piào ticket
漂亮 piàoliang Well done!
苹果 píngguǒ Apple
葡萄 pútao Grape
普通话 pǔtōnghuà Mandarin
Seven
妻子 qīzi Wife
其实 qíshí actually
其他 qítā Other
ride
奇怪 qíguài strange
起床 qǐchuáng Get up
qiān thousand
铅笔 qiānbǐ pencil
qián money
前面 qiánmiàn Front
清楚 qīngchu clear
qíng Sunny
qǐng please
qiū autumn
go
去年 qùnián Last year
裙子 qúnzi skirt
然后 ránhòu Then
ràng Give Way
heat
热情 rèqíng Enthusiasm
rén people
认识 rènshi know
认为 rènwéi think
认真 rènzhēn earnest
day
容易 róngyì easily
如果 rúguǒ If
sān Three
sǎn umbrella
商店 shāngdiàn Shop
shàng upper
上班 shàngbān go to work
上网 shàngwǎng Surf the Internet
上午 shàngwǔ morning
shǎo less
shéi who
身体 shēntǐ body
什么 shénme What
生病 shēngbìng Fall ill
生气 shēngqì get angry
生日 shēngrì Birthday
声音 shēngyīn voice
shí Ten
时候 shíhou time
时间 shíjiān time
使 shǐ send
shì yes
世界 shìjiè world
事情 shìqing Thing
手表 shǒubiǎo Wrist Watch
手机 shǒujī Mobile phone
shòu thin
shū book
舒服 shūfu comfortable
叔叔 shūshu uncle
shù tree
数学 shùxué Mathematics
刷牙 shuāyá Brush one’s teeth
shuāng double
shuǐ water
水果 shuǐguǒ Fruits
水平 shuǐpíng level
睡觉 shuìjiào sleep
说话 shuōhuà speak
司机 sījī Driver
Four
sòng give
虽然 suīrán although
suì year
所以 suǒyǐ therefore
he
she
it
tài too
太阳 tàiyáng sunlight
táng sugar
特别 tèbié Especially
téng They hurt
踢足球 tīzúqiú Play football
topic
提高 tígāo increase
体育 tǐyù Sports
天气 tiānqì weather
tián sweet
tiáo strip
跳舞 tiàowǔ dance
tīng hear
同事 tóngshì Colleague
同学 tóngxué Classmate
同意 tóngyì Agree
头发 tóufa Hair
突然 tūrán suddenly
图书馆 túshūguǎn Library
tuǐ leg
wài abroad
wán finish
完成 wánchéng complete
wán play
wǎn bowl
晚上 wǎnshang Night
wàn ten thousand
忘记 wàngjì forget
wèi feed
wèi by
为了 wèile in order to
为什么 wèishénme Why
wèi position
文化 wénhuà Culture
wèn ask
问题 wèntí problem
I
我们 wǒmen We
Five
西 west
西瓜 xīguā watermelon
希望 xīwàng hope
习惯 xíguàn Habit
wash
洗手间 xǐshǒujiān Restroom
洗澡 xǐzǎo Take a shower
喜欢 xǐhuan like
xià lower
下午 xiàwǔ Afternoon
下雨 xiàyǔ rain
xià summer
xiān before
先生 xiānsheng Sir
现在 xiànzài Now
香蕉 xiāngjiāo Banana
相同 xiāngtóng identical
相信 xiāngxìn believe
xiǎng think
xiàng towards
xiàng image
xiǎo Small
小姐 xiǎojiě Miss
小时 xiǎoshí hour
小心 xiǎoxīn Look out
xiào laugh
校长 xiàozhǎng Principal
xiē some
xié shoes
xiě write
谢谢 xièxie Thank you
xīn new
新闻 xīnwén Journalism
新鲜 xīnxiān fresh
xìn letter
星期 xīngqī week
行李箱 xínglixiāng Trunk
xìng surname
兴趣 xìngqù Interest
熊猫 xióngmāo Panda
休息 xiūxi Rest
需要 xūyào Need
选择 xuǎnzé Choice
学生 xuésheng Student
学习 xuéxí Study
学校 xuéxiào School
xuě Snow
颜色 yánsè colour
眼镜 yǎnjìng glasses
眼睛 yǎnjing Eye
羊肉 yángròu mutton
要求 yāoqiú Requirement
yào drug
yào want
爷爷 yéye grandpa
also
One
衣服 yīfu clothes
医生 yīshēng Doctor
医院 yīyuàn Hospital
一定 yídìng Certain
一共 yígòng Altogether
一会儿 yíhuìr A little while
一样 yíyàng equally
以后 yǐhòu In the future
以前 yǐqián before
以为 yǐwéi Think
已经 yǐjīng Already
椅子 yǐzi Chair
一般 yìbān commonly
一边 yìbiān One side
一起 yìqǐ together
一直 yìzhí always
意思 yìsi Meaning
yīn Yin
因为 yīnwèi because
音乐 yīnyuè Music
银行 yínháng Bank
应该 yīnggāi Should
影响 yǐngxiǎng Influence
yòng use
游戏 yóuxì Game
游泳 yóuyǒng Swimming
yǒu have
有名 yǒumíng Famous
yòu also
右边 yòubian Right
fish
遇到 yùdào encounter
yuán element
yuǎn far
愿意 yuànyì Be willing
yuè month
月亮 yuèliang Moon
yuè The more
yún cloud
运动 yùndòng motion
zài stay
zài again
再见 zàijiàn Bye
早上 zǎoshang Morning
怎么 zěnme How
怎么样 zěnmeyàng How
zhàn station
zhāng Zhang
zhǎng long
丈夫 zhàngfu husband
着急 zháojí Worry
zhǎo look for
照顾 zhàogù look after
照片 zhàopiàn Photo
照相机 zhàoxiàngjī Camera
这 (这儿) zhè(zhèr) Here (here)
zhe means
zhēn really
正在 zhèngzài Is
知道 zhīdào know
zhǐ only
中国 zhōngguó China
中间 zhōngjiān Middle
中午 zhōngwǔ Noon
终于 zhōngyú finally
zhǒng species
重要 zhòngyào important
周末 zhōumò Weekend
主要 zhǔyào main
zhù live
zhù wish
注意 zhùyì Be careful
准备 zhǔnbèi Get ready
桌子 zhuōzi Table
word
字典 zìdiǎn Dictionaries
自己 zìjǐ Own
自行车 zìxíngchē Bicycle
总是 zǒngshì always
zǒu go
zuì most
最近 zuìjìn Lately
昨天 zuótiān Yesterday
左边 zuǒbian left
zuò sit
zuò do
作业 zuòyè homework
作用 zuòyòng Effect
Download PDF

This Post Has 15 Comments

  1. I loved how the first two vocabulary lists were divided: By parts of speech. Made it much easier to visualize.

  2. can you arrange the vocabulary from hsk 3-6 according to part of speech just like you did for hsk 1&2. It will be a great help

    1. You are totally right me too I preferred the arrangement of the level 1and 2 it is more convenient and easy to learn

  3. Pleaseeee can you use the same categories from the previous levels ? It’s easier to understand.
    谢谢!

  4. 漂亮 (piàoliang) should be translated as “pretty”, usually in reference to a woman’s/girl’s looks. 做得好 (Zuò dé hǎo) would be more accurate for “well done”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top